Logo

Oranjevereniging Emmeloord

Reglement Vrijmarkt

Reglement Vrijmarkt op Koningsdag:

 1.   De vrijmarkt is geopend van 08.00 tot 16.00 uur en uitsluitend bedoeld voor de verkoop
       van gebruikte goederen door particulieren, zoals zolderopruimingen.

      HET IS NIET TOEGESTAAN VOOR 05.00 UUR VAN DE VRIJMARKT GEBRUIK TE MAKEN! 

2.   Het is toegestaan de koopwaar vooraf met auto of bestelbus, indien nog mogelijk, tot bij
      het verkooppunt te brengen, maar NIET ACHTER OF NAAST het verkooppunt te 
      PARKEREN.
      Het vervoermiddel zal buiten de vrijmarkt moeten worden geparkeerd.

3.   Het is verboden om binnen het gebied van de vrijmarkt opstallen, zoals partytenten of 
      andere bouwwerken op te richten of te plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van
      de Oranjevereniging Emmeloord.

4.   Het is niet toegestaan spijkers/pennen o.i.d. in de grond of muren te slaan.

5.   Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegestaan.

6.   Commerciële kramen zijn een bijdrage van € 30,00 per strekkende meter verschuldigd,
      uitgezonderd vergunninghouders.
      Van een commerciële kraam is altijd sprake als er nieuwe goederen/artikelen, etenswaren
      en/of drinkwaren verkocht worden.
      De beoordeling is uitsluitend aan de Oranjevereniging en bindend. 
      Een commerciële kraam dient te allen tijde toestemming van de Oranjevereniging
      Emmeloord te hebben.
      Hiervoor dient men zich vooraf aan te melden, middels het overmaken van de
      verschuldigde bijdrage op bankrekeningnummer
      NL50 RABO 0129 8230 82    t.n.v. Oranjevereniging Emmeloord o.v.v.
      “commerciële kraam” en de soort gevoerde artikelen.

7.   De Oranjevereniging Emmeloord behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden 
      kramen te weigeren. 
      Als tijdens controle blijkt, dat er toch sprake is van een commerciële kraam en men 
      beschikt niet over de vereiste toestemming van de Oranjevereniging Emmeloord, dan is ter
      plaatse het dubbele tarief verschuldigd.
      Ook dan behoudt de OranjeverenigingEmmeloord zich het recht voor kramen te weigeren.
      De Voedsel en Waren Autoriteit controleert streng op de naleving van de wettelijke regels
      voor voedselvoorbereiding.

8.   Het is niet toegestaan drugs, wapens (ook messen), erotische artikelen, alcoholische
      dranken (dus ook bier), levende dieren tijdens de vrijmarkt te verkopen.

9.   Biertaps/alcoholverkooppunten mogen uitsluitend door horecaondernemers met een
      tapontheffing voor hun eigen bedrijf worden geplaatst.

10. Niet-horecabedrijven in het vrijmarktgebied mogen vóór hun eigen zaak zogenaamde
      branche-eigen waren verkopen.

11. Het is ten strengste verboden na afloop van de vrijmarkt verkoopwaar, dozen, afval etc.
      achter te laten op de vrijmarkt.
      Niet verkochte handelswaar dient door uzelf te worden afgevoerd en de verkoopplaats
      moet schoon worden achter gelaten.

12. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te
      volgen.

13. Het deelnemen aan de Vrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico.
      De Oranjevereniging Emmeloord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en 
      verkooptransacties op de Vrijmarkt.