Logo

Oranjevereniging Emmeloord

Vergaderingen

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur in De Ontmoeting.

Aanwezigen bestuur : de dames Van Elk en Logtmeijer en de heren Ritsema Van Campen en Vroom. M.k.a. de heer Ter Beest i.v.m. vakantie.

Aanwezige leden : de dames De Leeuw en Van Oeffelen, de heer Schilstra komt om 20.40 ter vergadering.                                                                                                                      
M.k.a. mevrouw H. Boer, mevrouw Van Till, de heer D.C. Schilstra voor eerste gedeelte en de heer A. Mintjes.

De voorzitter Bertus Ritsema opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder het nieuwe bestuurslid de heer Peter van Campen.

De notulen van de vorige ledenvergadering op 22 maart 2016 worden voorgelezen en vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen en voor deze vergadering zijn ook geen ingekomen stukken binnengekomen.

Het jaarverslag over 2016 wordt door de secretaris voorgelezen.

Vervolgens is het financiële verslag over 2016 aan de orde. De penningmeester licht in het kort enkele posten toe en we kunnen constateren dat de reserves enigszins zijn toegenomen.

De kascontrolecommissie bestaande uit mevrouw De Leeuw en de heer Koos Obbema hebben de boeken onderzocht en goedgekeurd. Bij monde van mevrouw De Leeuw wordt decharge verleend. Zij wordt door de voorzitter bedankt voor haar werk in de afgelopen twee jaar. Voor een opvolger zal - gezien de geringe opkomst ter vergadering – opnieuw een kascontrolecommissielid buiten de vergadering gezocht worden.

De benoeming van het nieuwe bestuurslid Peter van Campen wordt door de vergadering geaccordeerd en we hopen op een prettige en enthousiaste samenwerking.

Het programma voor Koningsdag 2017 wordt door de voorzitter toegelicht met de bekende elementen die jaarlijks terugkeren : vlaghijsen, zingen Wilhelmus en Flevolands Volkslied, alle gedecoreerden door de jaren heen worden weer uitgenodigd, Scouting doet weer mee en de muzikale medewerking wordt dit jaar verleend door het Kamper Trompetter Korps dat ook een aandeel zal leveren tijdens de Taptoe 2017. Voor dit jaar verleent een wat ongebruikelijker koor haar medewerking, namelijk het Shantykoor De Polderpiraten uit Rutten.  Voor de multiculturele markt is dit jaar weinig animo, wellicht een volgend jaar beter.                                                                                             De nieuwe gedecoreerden 2017 worden ook dit jaar weer met oldtimers vervoerd naar De Deel. De enthousiaste leden van Flevo Klassiekers hebben het vorig jaar zo leuk gevonden dat ze graag terug willen komen.                                                                                                                Voor alle genodigden is er weer de ontvangst vooraf in ‘t Voorhuys en na het officiele gedeelte opnieuw gelegenheid om onder het genot van koffie met koek samen gezellig na te praten. Consumptiebonnen daarvoor worden ook dit jaar weer met de uitnodigingen verzonden want dat heeft vorig jaar goed gewerkt.                                                                                                            Aan het begin van de avond zal het muzikaal gezellig worden op De Deel met een DJ en Koningsdag 2017 zal tot slot spectaculair worden afgesloten met een lasershow op de Deel.  Het traditionele vuurwerk hebben we daarom laten vallen. Al eerder hebben we daarover nagedacht maar dit jaar wordt dat allemaal financieel haalbaar dankzij o.a. een hogere bijdrage van de kermisexploitanten en diverse sponsoren. Tijdens de show is er ook ook aandacht voor 75 jaar een droge Noordoostpolder met een twintigtal foto’s in laserlijnen.

Mevrouw Van Oeffelen vraagt of het nieuwe Koningslied ook ingestudeerd zal worden en tijdens de zanghulde zal worden gezongen. De voorzitter antwoordt dat wij dat niet doen omdat we de kwaliteit en de tekst van mindere kwaliteit vinden.

Mevrouw De Leeuw vraagt of er al een antwoord is van de gemeente inzake het aangevraagde verhoogde subsidie. Dat is nog niet het geval.

Op 4 mei wordt het programma gevolgd met de gebruikelijke medewerkers, zowel om 17.45 uur op de begraafplaats als bij het programma voorafgaand aan het moment van Nationale Herdenking om 20.00 uur. Dit jaar krijgen we van de scholen medewerking van De Lichtboei en studenten van ROC Friese Poort. In ’t Voorhuys zal een zangeres een passend lied van Stef Bos ten gehore brengen.

Op 5 mei zijn er geen activiteiten. We proberen in 2018 - wanneer die datum op een zaterdag     valt - wel een Bevrijdingsprogramma aan te bieden.

De Taptoe is vorig jaar door gebrek aan financiële middelen doorgeschoven naar 2017 en de geplande datum is zaterdag 2 juli in combinatie met Veteranendag. De toegang tot de Taptoe op het Sportveld kan gratis aangeboden worden aan het publiek dankzij subsidies en sponsoren in het kader van 75 jaar droog.

De gebruikelijke Oranjekermis is dit jaar van 21 april tot en met 30 april op De Deel.

Mevrouw De Leeuw stelt voor een belronde langs leden te doen om de e-mailadressen van iedereen te bemachtigen. Dat zou aanzienlijk besparen in verzendkosten plus dat ook in bijzondere gevallen de leden makkelijker te benaderen zijn. Wordt uitgewerkt door bestuur en mevrouw De Leeuw is bereid om te helpen.

Bij de rondvraag informeert de heer Schilstra (omdat hij niet aanwezig kon zijn)  hoe de jubileumviering is ervaren met name v.w.b. het onderdeel Orange Talent.                                We kijken daar met heel veel plezier op terug en dit is zeker voor herhaling vatbaar,  alleen valt en staat het met de medewerking vanuit de scholen. Daar moet je gepast en gedoseerd gebruik van maken en het moet iets bijzonders blijven.                                                                                                                                                Ook de moeite die gedaan moet worden om een school bereid te vinden om – in de Meivakantie – mee te werken aan 4 mei komt in het verlengde daarvan aan de orde. Bestuurslid Van Campen oppert om de jeugd die mee doet aan de uitwisseling met Japan wellicht daar ook eens voor te benaderen. Wordt nader besproken in het bestuur.     

Om 21.05 sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor zijn/haar komst en bijdrage.